Dit is de privacy verklaring van Hartwig Art Foundation, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd aan de Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75081547 (“HAF“).

HAF kan in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens de uitvoering van haar activiteiten. In essentie zijn persoonsgegevens informatie met betrekking tot een persoon die het mogelijk maakt om het individu (indirect) te identificeren. Privacy is belangrijk voor HAF. HAF verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met toepasselijke privacy wetgeving. Deze verklaring beschrijft welke gegevens HAF kan verzamelen, hoe HAF dergelijke gegevens kan gebruiken en/of delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Welke soorten gegevens worden verzameld en verwerkt?

HAF verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens. Deze gegevens worden door u op eigen initiatief aan HAF of onze partners verstrekt of door HAF verkregen door uw gebruik van de website www.hartwigartfoundation.nl (de “Site“):

  1. naam, titel, functie binnen uw organisatie en de organisatie waarvoor u werkt;
  2. contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  3. informatie over uw bezoek(en) en gebruik van de Site en/of diensten aangeboden door HAF; en
  4. andere gegevens die u aan HAF verstrekt, indien van toepassing.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

HAF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om HAF in staat te stellen haar activiteiten uit te voeren, de Site te exploiteren en voortdurend te verbeteren en om met u en andere bezoekers te communiceren en informatie te verschaffen over activiteiten die door HAF zijn ondernomen en/of gepland. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. (commerciële) communicatie zoals nieuwsbrieven, aankondigingen of informatie over eerdere, huidige of aankomende evenementen en andere communicatie met betrekking tot de activiteiten van HAF;
  2. analyse van sitebezoeken en -gebruik om de goede en veilige werking van de Site te waarborgen en HAF in staat te stellen de Site en de verspreiding van informatie en inhoud op en via de Site voortdurend te verbeteren; en
  3. om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (b.v om HAF in staat te stellen u periodieke nieuwsbrieven of andere communicatie te sturen), gerechtvaardigde belangen van HAF of wettelijke verplichtingen waaraan HAF moet voldoen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

HAF zal geen persoonsgegevens delen met derden, behalve voor zover noodzakelijk voor de werking van de Site en/of andere (operationele) activiteiten van HAF. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn gegevens te delen met (a) (cloud)dienstverleners die worden ingeschakeld om gegevens veilig op te slaan en/of zakelijke software beschikbaar maken, (b) juridische of overheidsinstanties, zoals toezichthoudende autoriteiten, voor zover daar een wettelijke verplichting toe bestaat. HAF zal persoonsgegevens alleen buiten de Europese regio overdragen wanneer de doorgifte betrekking heeft op een land waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens aanwezig is; met uw toestemming; of op basis van het feit dat de doorgifte in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe zit het met bescherming van persoonsgegevens?

HAF heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau te creëren dat past bij het risico van ongeoorloofde toegang, verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens. Voor zover HAF voor het verlenen van diensten gebruik maakt van derden, zijn deze derden verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht HAF te verzoeken om (a) onjuiste persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of aan te vullen, (b) de verwerking van uw persoonsgegevens te staken, (c) bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, (d) u een kopie te verstrekken van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van HAF, (e) uw persoonsgegevens te verwijderen, (f) het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en/of (g) u een kopie te verstrekken van persoonsgegevens die naar een alternatieve aanbieder moeten worden overgezet. U kunt dergelijke verzoeken richten aan contact@hartwigartfoundation.com.

Welke cookies gebruikt de website van HAF?

Cookies zijn kleine data bestanden die worden opgeslagen in de  browser van een bezoeker van de Site. Cookies  worden meestal gebruikt om bij te houden welke instellingen gebruikers hebben geselecteerd en welke acties ze op een site hebben ondernomen. De  website www.hartwigartfoundation.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam
Doel
Duur
Type
Toestand
_ga
om gebruikers te onderscheiden
7 dagen
analyses
inactief
_ga_GEBZER7CF7
om gebruikers te onderscheiden
7 dagen
analyses
inactief
consent
cookie-instellingen
blijvend
functioneel
actief
language
taalinstellingen
blijvend
functioneel
actief
accessibility
toegankelijkheidsinstellingen
blijvend
functioneel
actief
_rspkrLoadCore
ReadSpeaker-status
blijvend
functioneel
actief
ReadSpeakerSettings
ReadSpeaker-instellingen
blijvend
functioneel
actief

De hierboven genoemde cookies zijn [voornamelijk] essentiële en functionele cookies, wat betekent dat ze over het algemeen worden gebruikt voor de goede en veilige werking van de Site. Voor het gebruik van essentiële en functionele cookies is geen toestemming van bezoekers vereist. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via de instellingen van uw browser of mobiele apparaat. Voor meer informatie zie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/overzicht/surfen-zonder-sporen.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via: contact@hartwigartfoundation.nl

Laatst bijgewerkt: 2 feb 2023