Foundation

Doelstellingen

De Hartwig Art Foundation ondersteunt alle systemische werkgebieden die zich inzetten voor het bevorderen en mogelijk maken van de productie, presentatie, communicatie en conservering van kunst voor de maatschappij, het publieke domein en het algemeen belang.

Onder kunst verstaan wij hier alle verschijningsvormen van beeldende kunst, time-based kunst en toekomstige kunstvormen in de ruimste zin die verband houden met de voortdurende ontwikkeling van media en technieken.

De productie, presentatie, bemiddeling en conservering van kunst is met name gericht op het duurzaam bevorderen van een culturele omgeving voor de samenleving als geheel, zowel waar het gaat om de mensen als de infrastructuur. De Hartwig Art Foundation streeft ernaar de vervaardiging van kunst te ondersteunen en instellingsstructuren terzijde te staan als plaatsen voor mensen en voor voortdurende ontwikkeling. De Foundation bevordert artistieke uitwisseling in alle vormen en zorgt daarom verder voor het eigendom van processen en materialen van kunst voor de samenleving


Middelen en vermogen

Het vermogen van de Hartwig Art Foundation bestaat uit subsidies, schenkingen, legaten en activa verkregen uit erfenissen, evenals andere baten. De Foundation houdt zich niet bezig met enige activiteit voor het verwerven van deze middelen. De Foundation houdt niet meer kapitaal aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten zoals die zijn opgezet ter ondersteuning van haar doelstellingen.

Overeenkomstig de statuten van de Foundation en haar feitelijke activiteiten heeft binnen de Foundation geen enkele persoon beslissende zeggenschap. Om die reden heeft geen enkele persoon toegang tot de activa van de Foundation als ware het eigen vermogen.


Bestuur

R.H.Defares

B.R. Ruf


Contact

contact@hartwigartfoundation.nl

Postbus 51153, 1007 ED  Amsterdam

De Foundation neemt geen ongevraagde voorstellen en/of aanvragen in behandeling


Pers

pers@hartwigartfoundation.nl


Blijf op de hoogte